Οι στρατιωτικοί, συνιστούν ιδιαίτερη κατηγορία,  λόγω της ιδιότητάς τους να διατελούν στις τάξεις του στρατεύματος, καθώς και των ιδιαίτερων συνθηκών στις οποίες αυτοί εργάζονται. Κατά συνέπεια, τα νομικά θέματα των, θα πρέπει να εξετάζονται   υπό το αντίστοιχο πρίσμα (διοικητικές ή ποινικές υποθέσεις).

         Σημειωτέον ότι, με το Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο, προσδιορίζεται η παραβατική συμπεριφορά   των προσώπων που φέρουν τη στρατιωτική ιδιότητα, (στρατιωτικό έγκλημα) και προβλέπεται και τιμωρείται από το νομοθέτη με ειδική κύρωση (ποινή).

          Κατωτέρω, αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες υποθέσεις που αναλαμβάνονται:

  • Ενστάσεις.
  • Προσφυγές.
  • Αγωγές συμπληρωματικού Εφάπαξ,
  • Μισθοδοτικά θέματα.
  • Αιτήσεις ακύρωσης.
  • Υπεράσπιση Στρατιωτικών ποινικών υποθέσεων.