Παράνομη αποστρατεία, οι νομικές ενέργειες δικαίωσης και η διεκδίκηση αποζημίωσης
Παράνομη αποστρατεία, οι νομικές ενέργειες δικαίωσης και η διεκδίκηση αποζημίωσης

   Η παράνομη αποστρατεία, οι νομικές ενέργειες δικαίωσης και η διεκδίκηση αποζημίωσης, είναι διαχρονικά θέματα, τα οποία ταλανίζουν τους στρατιωτικούς. Δυστυχώς, μεγάλος αριθμός αυτών, τίθεται σε αποστρατεία παράνομα, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση και νόμιμη κρίση των συμβουλίων, πρόωρα και ενάντια στην θέλησή τους. Αποτέλεσμα αυτού είναι, να υποβαθμιστεί αδίκως και παρανόμως το βιοτικό τους επίπεδο  και να υποστούν, εκτός από την οικονομική  και αντίστοιχη ηθική βλάβη.

Α. Σε τι συνίσταται η δικαίωση.

   Η ακύρωση της άδικης και παράνομης  κρίσης στα Διοικητικά Δικαστήρια απαιτεί την εκδήλωση ορισμένων νομικών ενεργειών. Τελικά, η δικαίωση του στρατιωτικού συνήθως περιλαμβάνει την αναδρομική προαγωγή του και την εκ νέου αποστρατεία του (σε μεταγενέστερο από την αρχική, αλλά και πάλι παρελθόντα χρόνο), καθώς και ορισμένη χρηματική αποζημίωση, με παράλληλη ενημέρωση του ΓΛΚ (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) για έκδοση νέας Συνταξιοδοτικής Πράξης.

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Β. Διαδικασίες.

Προκειμένου λοιπόν ο Αξιωματικός να δικαιωθεί, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι εξής διαδικασίες:

    – Κοινοποίηση της αρνητικής απόφασης του Συμβουλίου. Μετά την αρνητική κρίση, το αρμόδιο Συμβούλιο, θα πρέπει να κοινοποιήσει την απόφαση στον κριθέντα στρατιωτικό.

    – Αίτηση επανάκρισης. Με τη λήψη της απόφασης, ο στρατιωτικός έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση επανάκρισης, στην οποία θα αναφέρει τις ενστάσεις του, έναντι της αρνητικής του κρίσης.

  – Κοινοποίηση της αρνητικής επανάκρισης. Το Συμβούλιο, μετά την επανάκριση του στρατιωτικού, θα πρέπει να κοινοποιήσει σε αυτόν την νέα απόφασή του.

    – Αίτηση Ακύρωσης προς το Διοικητικό Δικαστήριο. Με τη λήψη της δεύτερης αρνητικής απόφασης, ο στρατιωτικός έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο, καταθέτοντας Αίτηση Ακύρωσης της δυσμενούς απόφασης.

Εφόσον το Δικαστήριο δικαιώσει τον Αξιωματικό, με τη θετική του απόφαση, ακυρώνεται η κρίση και καλείται η Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση.

    – Επανάκριση του Αξιωματικού από το αρμόδιο Συμβούλιο και έκδοση νέου Προεδρικού Διατάγματος. Το Συμβούλιο επανακρίνει τον στρατιωτικό και εφόσον διατηρήσει αυτόν στην ενέργεια για ορισμένο χρόνο, η υπηρεσία θα προχωρήσει στην έκδοση νέου Προεδρικού Διατάγματος, με νέα στοιχεία (ημερομηνίες αποστρατείας, βαθμός).

    – Μερική οικονομική αποκατάσταση. Μετά την έκδοση του νέου Προεδρικού Διατάγματος, η υπηρεσία θα υπολογίσει τις οικονομικές απολαβές που δικαιούται ο στρατιωτικός. Δεν δίδονται ορισμένα επιδόματα και το συμπληρωματικό εφάπαξ.

Εν συνεχεία, ο Αξιωματικός, για την διεκδίκηση των προαναφερόμενων μη καταβαλλόμενων ποσών  (επιδομάτων και εφάπαξ), δύναται να ασκήσει αγωγή  αποζημίωσης του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ,  σύμφωνα με το οποίο:

“Για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος. Μαζί με το δημόσιο ευθύνεται εις ολόκληρον και το υπαίτιο πρόσωπο, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για την ευθύνη των υπουργών.”

   Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι, η εκδήλωση της κάθε ενέργειας θα πρέπει να γίνεται εντός συγκεκριμένου χρόνου, ώστε να μη παραγραφούν τα δικαιώματά μας. Για παράδειγμα η αίτηση επανάκρισης προς το ΣΑΓΕ, θα πρέπει να κατατεθεί εντός εξήντα (60) ημερών  από την κοινοποίηση της αρνητικής κρίσης του Συμβουλίου.

Υ.Γ.  Το άρθρο έχει σκοπό να δώσει μία γενική περιγραφή του θέματος, ώστε να καταστήσει την αρχική πληροφορία χρήσιμη ως σημείο προσοχής και όχι να αντικαταστήσει τον δικηγόρο. Οι παράγοντες σε κάθε επιμέρους υπόθεση πιθανόν να διαφοροποιούν ριζικά τον τρόπο ενέργειας.


Share This
x
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί μόνον τα απαραίτητα λειτουργικά cookies. Για την έγκριση συλλογής στατιστικών πληροφοριών, όπως δραστηριότητα browser, ανώνυμη IP κλπ (cookies Google Analytics), επιλέξτε "Συμφωνώ" ή "Αποκλεισμός". Δείτε την Πολιτική Απορρήτου