Μείωση ποινής λόγω ελαφρυντικών
Μείωση ποινής λόγω ελαφρυντικών

   Σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ποινικού Κώδικα, προβλέπεται η μείωση ποινής λόγω ελαφρυντικών.

   Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος θα πρέπει να αποδείξει ότι συντρέχει μία τουλάχιστον ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 του Ποινικού Κώδικα. Περαιτέρω, εφόσον το Δικαστήριο δεχθεί τον ισχυρισμό (ελαφρυντικό) του κατηγορούμενου, η ποινή μειώνεται κατά το μέτρο που προβλέπει το άρθρο 83 του ΠΚ.

   Για παράδειγμα, για την ελαφρυντική περίσταση του αρ. 84 ΠΚ παρ.2α ” … α) ότι ο υπαίτιος έζησε έως το χρόνο που έγινε το έγκλημα έντιμη, ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική και γενικά κοινωνική ζωή” , θα πρέπει ο κατηγορούμενος να αποδείξει τον “πρότερο έντιμο βίο“. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, για τη στοιχειοθέτηση της ελαφρυντικής περίστασης του πρότερου έντιμου βίου, δεν είναι επαρκές το λευκό ποινικό μητρώο, ούτε η συνήθης ανθρώπινη συμπεριφορά (οικογένεια, επάγγελμα). Ο κατηγορούμενος, θα πρέπει να αποδείξει τον προηγούμενο έντιμο βίο, με πραγματικά περιστατικά, τα οποία θεμελιώνουν ενεργή – θετική στο σύνολό της συμπεριφορά.

   Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 84 του Ποινικού Κώδικα, πλέον του προαναφερόμενου ελαφρυντικού σχετικά με τον πρότερο έντιμο βίο (αρ.84, παρ. 2α), αναφέρονται τα παρακάτω:

Ελαφρυντικές περιστάσεις θεωρούνται ιδίως :

       α)….
    β) το ότι στην πράξη του ωθήθηκε από όχι ταπεινά αίτια ή από μεγάλη ένδεια ή διατελώντας υπό την επίδραση σοβαρής απειλής ή υπό την επιβολή του προσώπου στο οποίο αυτός οφείλει υπακοή ή με το οποίο βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης,
  γ) το ότι στην πράξη του ωθήθηκε από ανάρμοστη συμπεριφορά του παθόντος ή παρασύρθηκε από οργή ή βίαιη θλίψη που του προκάλεσε άδικη εναντίον του πράξη,
   δ) το ότι επέδειξε ειλικρινή μετάνοια και επιδίωξε να άρει ή να μειώσει τις συνέπειες της πράξης του, και
   ε) το ότι ο υπαίτιος συμπεριφέρθηκε καλά για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη του.”

   Με την αναφορά της λέξης “ιδίως”, καταδεικνύεται ότι πλέον των αναφερομένων ελαφρυντικών δύναται να στοιχειοθετηθούν και επιπρόσθετα αντίστοιχα.

   Η μείωση της ποινής, που πρέπει να επιβληθεί επιμετρείται ως εξής (άρθρο 83 του Ποινικού Κώδικα):

  – Αντί για την ποινή του θανάτου ή της ισόβιας κάθειρξης επιβάλλεται πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών,
– Αντί για την ποινή της κάθειρξης πάνω από δέκα ετών επιβάλλεται κάθειρξη έως δώδεκα ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών,
– Αντί για την ποινή της κάθειρξης έως δέκα ετών επιβάλλεται κάθειρξη έως έξι ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους,
– Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο δικαστής μειώνει την ποινή ελεύθερα έως το ελάχιστο όριο του είδους της ποινής,
– Εάν ο νόμος προβλέπει αθροιστικά ποινή στερητική της ελευθερίας και ποινή χρηματική, μπορεί να επιβληθεί και μόνο αυτή η τελευταία

  Τέλος, επισημαίνεται ότι η μείωση της ποινής γίνεται μόνο μία φορά, ανεξάρτητα πόσα ελαφρυντικά (ή λοιποί λόγοι μείωσης) συντρέχουν.


Share This
x
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί μόνον τα απαραίτητα λειτουργικά cookies. Για την έγκριση συλλογής στατιστικών πληροφοριών, όπως δραστηριότητα browser, ανώνυμη IP κλπ (cookies Google Analytics), επιλέξτε "Συμφωνώ" ή "Αποκλεισμός". Δείτε την Πολιτική Απορρήτου