Εμπορικό σήμα, θεωρείται κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Επισημαίνεται ότι, Εμπορικό Σήμα μπορούν να αποτελέσουν ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του. Επισημαίνεται ότι, ως σήμα θεωρείται και ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού.

    Πριν την έναρξη της επιχείρησης, προβάλλεται πρωταρχική η ανάγκη κατοχύρωσης του εμπορικού της σήματος. Με την υπόψη κατοχύρωση, εξασφαλίζεται η δυναμική διάκριση των προϊόντων – υπηρεσιών αυτής και προασπίζονται τα έννομα συμφέροντά της.

  Με αξιοπιστία και υπευθυνότητα, αναλαμβάνουμε την προστασία εμπορικής επωνυμίας και σήματος, την κατοχύρωση σήματος, καθώς και την  άσκηση αγωγών για προσβολή σήματος.