ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 10

       Το διοικητικό δίκαιο αφορά στις σχέσεις μεταξύ διοίκησης και διοικουμένων, όταν η διοίκηση ασκεί δημόσια εξουσία. Περιλαμβάνει κατά συνέπεια, το σύνολο των κανόνων δημοσίου δικαίου, βάσει των οποίων ρυθμίζονται η οργάνωση και η δράση της δημόσιας διοίκησης και οι μεταξύ αυτής και των διοικουμένων έννομες σχέσεις.

     Σημειωτέον ότι, το Διοικητικό Δίκαιο διέπεται από θεμελιώδεις αρχές, όπως: η αρχή της νομιμότητας, της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, της επικουρικότητας του Κράτους, της αποτελεσματικότητας διοικητικής δράσης, της συνέχειας των οργάνων, της ακρόασης του διοικουμένου πριν την λήψη δυσμενούς απόφασης, της καλής πίστης ή προστατευόμενης εμπιστοσύνης – ασφάλειας Δικαίου, της αναλογικότητας σκοπού και μέσου, της χρηστής διοίκησης, της επιείκειας της ισότητας, και η αρχή της αναγκαιότητας.Στον κλάδο του Διοικητικού Δικαίου, το γραφείο παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη σε υποθέσεις μεταξύ διοικουμένων/πολιτών και Διοίκησης.

Κατωτέρω, αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες:

– Προσφυγές-αιτήσεις ακύρωσης-ενστάσεις στη Διοίκηση.
– Προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμων.
– Αγωγές αποζημίωσης κατά του Δημοσίου.
– Δικαστικές διεκδικήσεις εφάπαξ βοηθημάτων, επιδομάτων.
– Ένδικα μέσα κατά αποφάσεων υπηρεσιακών συμβουλίων.
– Αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής κατά πράξεων αυτοδίκαιης αργίας.
– Μεταθέσεις-αποσπάσεις.
– Πειθαρχικά θέματα.