Διεκδίκηση οφειλής από κοινόχρηστα πολυκατοικίας
Διεκδίκηση οφειλής από κοινόχρηστα πολυκατοικίας

  Στη δύσκολη σημερινή εποχή της κρίσης, η διεκδίκηση οφειλής από κοινόχρηστα πολυκατοικίας, έχει εξελιχθεί σε σύνηθες φαινόμενο. Δικαστικά,  δίδεται η δυνατότητα διεκδίκησης της οφειλής αυτής με την έκδοση διαταγής πληρωμής (η οποία λόγω της ταχύτερης διεκπεραίωσής της είναι συνηθέστερη), ή με αγωγή.

  Η κρίση και οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία (ή τη χαμηλή ιεράρχηση της απαίτησης από ορισμένους συνιδιοκτήτες), πληρωμής των κοινοχρήστων δαπανών. Αυτό όμως, έχει ως αποτέλεσμα, τη μη εξόφληση λογαριασμών, που συνεπάγεται στέρηση βασικών αγαθών των ενοίκων και τελικά την υποβάθμιση της ζωής τους.

   Προκειμένου λοιπόν, να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργίας της πολυκατοικίας και να εξασφαλιστεί η εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών της, ο διαχειριστής μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, θα πρέπει να προβεί σε δικαστικές ενέργειες διεκδίκησης της οφειλής.

   Αρχικά, αφού ο διαχειριστής εξαντλήσει τις προσπάθειες ενημέρωσης -είσπραξης της οφειλής, θα πρέπει (μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης) να στείλει εξώδικη διαμαρτυρία – όχληση προς τον οφειλέτη, όπου θα αναγράφονται τα ποσά της οφειλής.

   Περαιτέρω, και αφού εκπνεύσει η προθεσμία που τίθεται στο εξώδικο για την εξόφληση της οφειλής, κατατίθεται η αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής ή αγωγής.

****  Μετά την 17-10-2018, είναι υποχρεωτικό στη διεκδίκηση οφειλής από κοινόχρηστα πολυκατοικίας, πριν την άσκηση του ενδίκου μέσου, να έχει εφαρμοστεί η διαδικασία διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τον νέο νόμο 4512/18. (βλέπε σημείωση). Συνοπτικά, η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει:

–  Υποβολή αιτήματος από τον δικηγόρο του αιτούμενου δικαστική προστασία, σε διαμεσολαβητή (από τη λίστα διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων),
–  Ενημέρωση του άλλου μέρους, από τον διαμεσολαβητή,
–  Διενέργεια της διαμεσολάβησης,
–  Σύνταξη πρακτικού από τον διαμεσολαβητή, με τα αποτελέσματα αυτής.

   Εάν το ένα μέρος της διαφοράς δεν προσέρχεται στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, παρότι έχει κληθεί προς τούτο,  ο διαμεσολαβητής συντάσσει πρακτικό, το οποίο προσκομίζει το άλλο μέρος στο Δικαστήριο κατά τη συζήτηση της αγωγής ή άλλου ένδικου βοηθήματος. Το Δικαστήριο με απόφασή του, δύναται να επιβάλει σε αυτόν που δεν προσήλθε, χρηματική ποινή, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από εκατόν είκοσι (120) ευρώ και μεγαλύτερη από τριακόσια (300) ευρώ, συνεκτιμωμένης της εν γένει συμπεριφοράς του στη μη προσέλευση στη διαδικασία της διαμεσολάβησης και επιπλέον χρηματική ποινή μέχρι ποσοστού 0,2% επί του αντικειμένου της διαφοράς ανάλογα με την έκταση της ήττας αυτού.****

  Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί η ανάγκη τεκμηρίωσης της απαίτησης, με όλες τις αποδείξεις των δαπανών και τα υπόλοιπα έγγραφα (όπως πρακτικού Γενικής Συνέλευσης ορισμού διαχειριστή, απόφαση Γενικής Συνέλευσης για κατάθεση αίτησης διαταγής πληρωμής, Σύσταση Οριζόντιας Ιδιοκτησίας – Κανονισμός της Πολυκατοικίας με τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους, τίτλο ιδιοκτησίας του εν λόγω ιδιοκτήτη με το πιστοποιητικό μεταγραφής του, εξώδικο κλπ).

   Σημειωτέον ότι, κατά τη διεκδίκηση της οφειλής, δύναται να απαιτηθούν και οι ρήτρες που αναφέρονται στον κανονισμό της πολυκατοικίας, σχετικές με την καθυστέρηση εξόφλησης των κοινοχρήστων από συνιδιοκτήτη.

   Τέλος, εάν υπάρξει εξωδικαστική συμφωνία για τακτοποίηση της οφειλής, συνιστάται η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των μερών, όπου θα καθορίζονται λεπτομέρειες (όροι, δόσεις) και θα δεσμεύεται ο οφειλέτης για την εξόφληση.
——————————————–
****ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την τροποποίηση του ν. 4512/18 για τη ρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, είναι υποχρεωτική η διαδικασία διαμεσολάβησης, στη διεκδίκηση οφειλής από κοινόχρηστα πολυκατοικίας, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης του ενδίκου βοηθήματος. Η υποχρεωτικότητα (άρ. 182) τίθεται σε ισχύ εννέα (9) μήνες από τη δημοσίευσή του ΦΕΚ (δημοσίευση αυτού 17η Ιανουαρίου 2018) και καταλαμβάνει τα εισαγωγικά της δίκης δικόγραφα στον πρώτο βαθμό, τα οποία κατατίθενται μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των εννέα (9) μηνών.
——————————————–


Share This
x
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί μόνον τα απαραίτητα λειτουργικά cookies. Για την έγκριση συλλογής στατιστικών πληροφοριών, όπως δραστηριότητα browser, ανώνυμη IP κλπ (cookies Google Analytics), επιλέξτε "Συμφωνώ" ή "Αποκλεισμός". Δείτε την Πολιτική Απορρήτου